';
side-area-logo

หมู่บ้านชาวนาวิถีไทย วิถีโหนด นา เล

อ.สทิงพระ จ.สงขลา

เกี่ยวกับชุมชน

‘ชาวบก’ คือชื่อเรียกของชาวชุมชนท่าหินบนคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซึ่งผูกโยงวิถีชีวิตแบบ ‘โหนด-นา-เล’ เข้าไว้กับการประกอบอาชีพของชาวบ้านมากว่า 1,000 ปี

หากสงสัยว่า ‘โหนด-นา-เล’ คืออะไร คุณสามารถอ่านข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเพื่อตอบปัญหาข้อสงสัยได้ว่าจริง ๆ แล้วมันคือชื่อย่อของการประกอบอาชีพเก็บตาลโตนด ทำนาข้าว และออกเลหาปลา แต่ถ้าคุณไปสัมผัสเองกับสองตา และลองลงมือทำเองด้วยสองมือไปพร้อม ๆ กับปราชญ์ชุมชนที่นี่ คุณจะได้คำตอบที่มากกว่าข้อมูลพื้นฐาน แต่คุณจะซึมซับเอาวิถีพื้นบ้านที่มีมากว่าพันปีบนคาบสมุทรสทิงพระแห่งนี้ติดตัวกลับบ้านไปด้วย ทั้งวิถีโหนด ที่เป็นการใช้สอยประโยชน์จากต้นตาลโตนดที่ขึ้นชุกชุมในดินแดนแห่งนี้มาทำเครื่องจักสาน สบู่ น้ำตาลโตนด ขนมพื้นบ้าน อาหารคาว และเรียนรู้การทำนาด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียงจากแก๊สชีวภาพ ปิดท้ายด้วยวิถีประมงแบบบ้าน ๆ วางอวนหาปลาและกินอยู่อย่างชาวเลในทะเลสาบสงขลา

สิ่งที่นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้

เรียนรู้วิถีชีวิตแบบ ‘โหนด-นา-เล’ ของชาวบ้านที่นำเอาวิถีชีวิตผูกโยงกับทะเล ทุ่งนา และสวนตาลโตนด ถ่ายทอดผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เรียนรู้การแปรรูปวัตถุดิบอย่างตาลโหนด เรียนรู้การจักสานใบลาน การดำนา การเกี่ยวข้าวกับแกะ การนวดข้าว และเทคนิคการหาปลาแบบชาวเลบนคาบสมุทรสทิงพระ

วัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น

วิถีชีวิต โหนด นา เล
1. โหนด คือ ภูมิปัญญาการมีตาล

 • การปีนต้นตาล
 • การทำน้ำตาลสด
 • การแปรรูปน้ำตาลโตนด
 • การทำขนมพื้นบ้านการจักสาน
 • การทำสบู่สมุนไพรตาลโตนด
 • การทำอาหารหวาน อาหารคาว จากตาลโตนด

2. นา คือ วิธีการทำนาพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน

 • การไถนา
 • การทำนาพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน
 • การดำนา
 • การเก็บข้าวกับแกะ
 • การสีข้าว
 • การนวดข้าว

3. เล คือ ทะเลสาบสงขลา

 • วิธีการประมง
 • ศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ เช่น นกน้ำนานาชนิด ควายน้ำ และบัวสีชมพู
กิจกรรมในชุมชน
SK-กิจกรรมสงขลา1
SK-กิจกรรมสงขลา2
SK-กิจกรรมสงขลา3
SK-กิจกรรมสงขลา4
SK-กิจกรรมสงขลา6
SK-กิจกรรม7
 • เรียนรู้วิถีโหนด การแปรรูปจากต้นตาลโตนด
 • เรียนรู้การเฉาะตาล การทำสบู่ การจักสาน และการทำขนมพื้นบ้าน
 • เรียนรู้วิถีนา วิธีการทำนา และเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงแก๊สชีวภาพ
 • เรียนรู้วิถีชาวเล วางอวนหาปลา การกู้อวน ในทะเลสาบสงขลา
โปรแกรมการท่องเที่ยว

โปรแกรม 2 วัน 1 คืน

วันแรก: สนามบินหาดใหญ่ – ศูนย์เรียนรู้วิถีโหนดนาเล ท่าหิน
เช้า รับคณะ ณ สนามบินหาดใหญ่ เดินทางมุ่งสู่ ศูนย์การเรียนรู้วิถีโหนด นา เล ต. ท่าหิน อ. สทิงพระ จ. สงขลา
ประธานศูนย์ ฯ รอต้อนรับ และนำสัมภาระไปเก็บ ณ โฮมสเตย์
เรียนรู้วิถีนา : อธิบายวิธีทำนา สาธิตการตำข้าว สีข้าว นวดข้าว และเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงแก๊สชีวภาพ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน พื้นบ้าน แกงหัวโหนด ยำยุมตาล ลูกตาลน้ำกะทิสด
บ่าย เรียนรู้วิถีโหนด : ชมการปีนต้นตาลโตนด นำน้ำตาลโตนดสดมาทำน้ำตาลโตนดผง และน้ำตาลโตนดแว่น
เย็น เดินเล่นชมบรรยากาศรอบ ๆ หมู่บ้าน เตรียมอาหารเย็นและรับประทานร่วมกันกับเจ้าของบ้าน ณ โฮมสเตย์ ก่อนนั่งเรือ เรียนรู้วิถีเล: วางอวนหาปลา นอนเฝ้าอวน ณ ยอ หรือ เดินทางกลับสู่โฮมสเตย์
วันที่สอง: เรียนรู้วิถีเล
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โฮมสเตย์ ก่อนนั่งเรือออกไปเรียนรู้ วิถีเล (ต่อ) : การกู้อวน การยกไซกุ้งหัวมัน ปลามิหลังปลาช่อน เป็นต้น การครอบเทียวแม่กุ้ง และแวะชมบรรยากาศลุ่มน้ำริมทะเลสาบสงขลา ชมฝูงนก ฝูงควาย ออกหากินตามธรรมชาติ
เรียนรู้วิถีโหนด (ต่อ) : ทดลองการเฉาะตาล การทำสบู่ การจักสาน การทำขนมพื้นบ้าน (ขนมตาล ขนมพิมพ์ ขนมจาก)
เที่ยง เตรียมอาหารกลางวันและรับประทานร่วมกันกับเจ้าของบ้าน ณ โฮมสเตย์ พักผ่อนตามอัธยาศัย เก็บสัมภาระ เช็กเอาต์ เดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมประสบการณ์ใหม่อันน่าประทับใจ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับการฤดูกาลและระดับน้ำทะเล

อัตราค่าบริการ

จำนวนนักเดินทาง 1 ท่าน 2-3 ท่าน 4-5 ท่าน 6-7 ท่าน 8-10 ท่าน 40-50 ท่าน
อัตราค่าบริการต่อท่าน (บาท) 9,800 5,900 3,900 3,300 2,900 2,700

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ค่ารถตลอดโปรแกรม
 • ค่าที่พัก 1 คืน
 • อาหาร 3 มื้อ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมและค่ากิจกรรมต่าง ๆ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าทิป ตามแต่การบริการ
 • อาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน

วันแรก: สนามบินหาดใหญ่ – ศูนย์เรียนรู้วิถีโหนดนาเล ท่าหิน
เช้า รับคณะ ณ สนามบินหาดใหญ่ เดินทางมุ่งสู่ ศูนย์การเรียนรู้วิถีโหนด นา เล ต. ท่าหิน อ. สทิงพระ จ. สงขลา
ประธานศูนย์ ฯ รอต้อนรับ และนำสัมภาระไปเก็บ ณ โฮมสเตย์
เรียนรู้วิถีนา : อธิบายวิธีทำนา สาธิตการตำข้าว สีข้าว นวดข้าว และเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงแก๊สชีวภาพ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน พื้นบ้าน แกงหัวโหนด ยำยุมตาล ลูกตาลน้ำกะทิสด
บ่าย เรียนรู้วิถีโหนด : ชมการปีนต้นตาลโตนด นำน้ำตาลโตนดสดมาทำน้ำตาลโตนดผง และน้ำตาลโตนดแว่น
เย็น เดินเล่นชมบรรยากาศรอบ ๆ หมู่บ้าน เตรียมอาหารเย็นและรับประทานร่วมกันกับเจ้าของบ้าน ณ โฮมสเตย์ ก่อนนั่งเรือ เรียนรู้วิถีเล: วางอวนหาปลา นอนเฝ้าอวน ณ ยอ หรือ เดินทางกลับสู่โฮมสเตย์
วันที่สอง: เรียนรู้วิถีเล
เช้า เดินตลาดเช้า ชมบรรยากาศตลาดท้องถิ่น ทานอาหารเช้าและขนมพื้นบ้าน ก่อนออกไปเรียนรู้ วิถี เล (ต่อ) : การกู้อวน การยกไซกุ้งหัวมัน ปลามิหลัง ปลาช่อน เป็นต้น การครอบเทียวแม่กุ้ง และแวะชมบรรยากาศลุ่มน้ำริมทะเลสาบสงขลา ชมฝูงนก ฝูงควาย ออกหากินตามธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน (กล่อง/ปิกนิก) ณ เกาะบรรทม เกาะเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเกาะนางคำ
บ่าย เดินทางกลับสู่ที่พัก ณ โฮมสเตย์ พักผ่อนตามอัธยาศัย
เย็น รับประทานอาหารเย็น
วันที่สาม: เรียนรู้วิถีโหนด
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โฮมสเตย์
เรียนรู้วิถีโหนด (ต่อ) : ทดลองการเฉาะตาล การทำสบู่ การจักสาน การทำขนมพื้นบ้าน (ขนมตาล ขนมพิมพ์ ขนมจาก)
เที่ยง เตรียมอาหารกลางวันและรับประทานร่วมกันกับเจ้าของบ้าน ณ โฮมสเตย์ พักผ่อนตามอัธยาศัย เก็บสัมภาระ เช็กเอาต์ เดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมประสบการณ์ใหม่อันน่าประทับใจ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการฤดูกาลและระดับน้ำทะเล

อัตราค่าบริการ

จำนวนนักเดินทาง 1 ท่าน 2-3 ท่าน 4-5 ท่าน 6-7 ท่าน 8-10 ท่าน 40-50 ท่าน
อัตราค่าบริการต่อท่าน (บาท) 15,900 9,200 5,900 5,500 4,900 4,500

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ค่ารถตลอดโปรแกรม
 • ค่าที่พัก 2 คืน
 • อาหาร 7 มื้อ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมและค่ากิจกรรมต่าง ๆ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าทิป ตามแต่การบริการ
 • อาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

โปรแกรม 6 วัน 5 คืน

วันแรก: สนามบินหาดใหญ่ – วัดพะโคะ
บ่าย รับคณะ ณ สนามบินหาดใหญ่ เดินทางมุ่งสู่เส้นทางตามรอยหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ไหว้พระเก่า เล่าอดีต สร้างบุญ เสริมบารมี กับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มงคลแห่งชีวิต ณ วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) วัดโบราณสมัยอยุธยาตอนต้น หลวงปู่ทวดเป็นผู้บูรณปฏิสังขรณ์ เสริมมงคลต่อชีวิต “ประสบความสำเร็จในชีวิต และเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน”
ก่อนเดินทางสู่ ศูนย์การเรียนรู้วิถีโหนด นา เล ต. ท่าหิน อ. สทิงพระ จ. สงขลา
ประธานศูนย์ ฯ รอต้อนรับ และนำสัมภาระไปเก็บ ณ โฮมสเตย์
เย็น เดินเล่นชมบรรยากาศรอบ ๆ หมู่บ้าน รับประทานอาหารเย็นพื้นบ้าน แกงหัวโหนด ยำยุมตาล ลูกตาลน้ำกะทิสด และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง: ตามรอยหลวงปู่ทวด – วิถีโหนดนาเลท่าหิน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โฮมสเตย์ หลังจากนั้นเดินทางโดยมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง

 • สักการะสถูปที่ฝังรกหลวงปู่ทวด ณ วัดต้นเลียบ วัดต้นเลียบสถานที่ฝังรกของหลวงปู่ทวด เสริมมงคลต่อชีวิต “ชีวิตมีรากฐานมั่นคง”
 • สักการะสถูปสมภารจวง หลวงพ่อยิ้ม และอุโบสถหลวงปู่ทวดบวชเณร ณ วัดดีหลวง ณ วัดดีหลวงสถานที่ศึกษาเล่าเรียนของหลวงปู่ทวดในวัยเยาว์ เสริมมงคลต่อชีวิต “มีความเฉลียวฉลาด รอบรู้ และประสบความสำเร็จทางการศึกษา”

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดบ้านสวนจันทน์

 • เช็กอิน ณ ถนนทิวตาล สะพานทางตาล ณ จุดเรียนรู้วิถีชีวิตบ้านเกิดหลวงปู่ทวด
 • ถ้ำเขาคูหา-ตระพังพระ ถ้าขุดโบราณ 1,200 ปี เสริมมงคลต่อชีวิต “ชีวิตและครอบครัวมีความสุข อุดมสมบูรณ์”
บ่าย เรียนรู้วิถีโหนด : ชมการปีนต้นตาลโตนด นำน้ำตาลโตนดสดมาทำน้ำตาลโตนดผง และน้ำตาลโตนดแว่น
เย็น เตรียมอาหารเย็นและรับประทานร่วมกันกับเจ้าของบ้าน ณ โฮมสเตย์ พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม: ตลาดเช้า – วิถีโหนด (ต่อ)
เช้า เดินตลาดเช้า ชมบรรยากาศตลาดท้องถิ่น ทานขนมพื้นบ้าน และรับประทานอาหารเช้า ณ โฮมสเตย์
09.00 น. เรียนรู้วิถีโหนด (ต่อ) : ทดลองการเฉาะตาล การทำสบู่ การจักสาน การทำขนมพื้นบ้าน (ขนมตาล ขนมพิมพ์ ขนมจาก)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย เรียนรู้วิถีนา : อธิบายวิธีทำนา สาธิตการตำข้าว สีข้าว นวดข้าว และเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงแก๊สชีวภาพ
เย็น เจ้าบ้านช่วยเตรียมอาหารเย็นและปรุงร่วมกัน หลังจากนั้นนั่งเรือออกไปเรียนรู้ วิถีเล : วางอวนหาปลา
ดึก นอนเฝ้าอวน ณ ยอ หรือเดินทางกลับสู่โฮมสเตย์
วันที่สี่: เรียนรู้วิถี เล (ต่อ)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โฮมสเตย์ ก่อนนั่งเรือออกไปเรียนรู้ วิถีเล (ต่อ) : การกู้อวน การยกไซกุ้งหัวมัน ปลามิหลัง ปลาช่อน เป็นต้น การครอบเทียวแม่กุ้ง และแวะชมบรรยากาศลุ่มน้ำริมทะเลสาบสงขลา ชมฝูงนก ฝูงควาย ออกหากินตามธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน (กล่อง/ปิกนิก) ณ เกาะบรรทม เกาะเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเกาะนางคำ
บ่าย เดินทางกลับสู่ที่พัก ณ โฮมสเตย์ พักผ่อนตามอัธยาศัย
เย็น รับประทานอาหารเย็น
วันที่ห้า: ชุมชนคลองแดน – ดินแดน สามคลอง 2 เมือง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โฮมสเตย์ เก็บสัมภาระ เดินทางสู่ชุมชนคลองแดน จากนั้น

 • นมัสการองค์หลวงพ่อชุม หลวงพ่อพร้อม องค์พระทอง พระยายแอด
 • ชมโบราณสถาน โบราณวัตถุ เช่น ศาลาไม้เก่าแก่ที่ทรงคุณค่า
 • เยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้พิพิธภัณฑ์มีชีวิต โดยครูสายัณห์ ชลสาคร
 • ชมเรือโบราณคลองแดน และสัมผัสบรรยากาศของบ้านร้อยปี บ้านยายเลียบ บ้านยายออง ร้านศรีสุขโอสถ เรียนรู้การดูแลรักษาบ้านโบราณ
เที่ยง

รับประทานอาหารแบบปิ่นโต เป็นอาหารท้องถิ่นที่หลากหลาย จากการร่วมกันทำหลายชุมชน แล้วใส่ปิ่นโตมารวมกัน พร้อมสรรค์สร้างบรรยากาศพูดคุยกันระหว่างรับประทานอาหารอย่างใกล้ชิด

 • ชมและเลือกซื้อสินค้าชุมชน ณ ตลาดริมน้ำคลองแดน ตามหาขนมโบราณ อาหารจากภูมิปัญญาโบราณ ร้อยลูกปัดโนราห์ จักสานใบตาล ระบายสีปูนปั้นโนราห์คลองแดน ศึกษาเรียนรู้การละเล่นพื้นบ้าน ย้อนรอยชีวิตวัยเด็กรุ่นปู่ ย่า สนุกสนานได้ทุกวัย
รับประทานอาหารเย็น ณ ตลาดริมน้ำ จากนั้นชมมโนราห์ “รำพราน” บนสะพานไม้ข้าม คลองสองจังหวัด “หนึ่งเดียวในประเทศไทย”
21.00 น. จากนั้นเดินทางกลับที่พัก (โฮมสเตย์) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่หก: ย่านเมืองเก่าสงขลา บ่อยาง – แหล่งท่องเที่ยวในเมืองสงขลา
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โฮมสเตย์ เก็บสัมภาระเพื่อเดินทางสู่ย่านเมืองเก่าสงขลา บ่อยาง
10.00 น.

เดินทางมาถึงโรงสีแดง (โรงสีข้าวโบราณ ที่ชาวสงขลาเดิมเรียกกันในนาม หับ โห้ หิ้น) เคยใช้เป็นโรงสีข้าวรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา นอกจากจะสีข้าวสารให้กับชุมชนสงขลาแล้วยังส่งไปขายให้กับเมืองอีโป รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย ฟังเรื่องราวของสงขลาแต่แรก ซึ่งได้มีการบันทึกไว้ว่า “สงขลาเมืองสร้างชาติ”

 • ชมศิลปะฝาผนังย่านเมืองเก่า ที่ถูกสรรค์สร้างขึ้นอย่างสวยงาม แสดงให้ทราบถึงเรื่องราวความเป็นวิถีชีวิตของชนสงขลาดั้งเดิม ย่านถนนนครนอก ถนนนครใน ถนนนางงาม ซึ่งเป็นย่านชาวจีนโบราณที่ทำการค้าขายยุคที่สงขลาเป็นเมืองท่าที่เจริญรุ่งเรือง สถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมผสมสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบชิโนยูโรเปียน
 • ชมบ้านนครใน บ้านเก่าโบราณที่ปรับแต่งให้ทันสมัยแต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์และกลิ่นอายของจีนโบราณ
 • วัดกลาง ศาลหลักเมือง และมัสยิดบ้านบน (สถานที่ที่บ่งบอกถึงการอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรม ไทยพุทธ ไทยมุสลิม และไทยเชื้อสายจีน)
รับประทานอาหารกลางวัน บริเวณย่านเมืองเก่า หลังจากนั้นออกเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการฤดูกาลและระดับน้ำทะเล

อัตราค่าบริการ

จำนวนนักเดินทาง 1 ท่าน 2-3 ท่าน 4-5 ท่าน 6-7 ท่าน 8-10 ท่าน 40-50 ท่าน
อัตราค่าบริการต่อท่าน (บาท) 23,000 15,200 10,200 9,200 8,800 8,300

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ค่ารถตลอดโปรแกรม
 • ค่าที่พัก 5 คืน
 • อาหาร 16 มื้อ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมและค่ากิจกรรมต่าง ๆ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าทิป ตามแต่การบริการ
 • อาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

โปรแกรม 7 วัน 6 คืน

วันแรก: สนามบินหาดใหญ่ – ชุมชนคลองแดน ดินแดน สามคลอง 2 เมือง (เย็น)
บ่าย

รับคณะ ณ สนามบินหาดใหญ่ เดินทางมุ่งสู่ชุมชนคลองแดนเก็บสัมภาระเข้าที่พัก จากนั้นตัวแทนชุมชนนำ

 • นมัสการองค์หลวงพ่อชุม หลวงพ่อพร้อม องค์พระทอง พระยายแอด เพื่อความเป็นสิริมงคล
 • ชมและเลือกซื้อสินค้าชุมชน ณ ตลาดริมน้ำคลองแดน ตามหาขนมโบราณ อาหารจากภูมิปัญญาโบราณ ร้อยลูกปัดโนรา จักสานใบตาล ระบายสีปูนปั้นโนราคลองแดน ศึกษาเรียนรู้การละเล่นพื้นบ้าน ย้อนรอยชีวิตวัยเด็กรุ่นปู่ ย่า สนุกสนานได้ทุกวัย
18.00 น. ร่วมเคารพธงชาติ และรับประทานอาหารเย็น ณ ตลาดริมน้ำ จากนั้นชมมโนรา “รำพราน” บนสะพานไม้ข้ามคลองสองจังหวัด “หนึ่งเดียวในประเทศไทย”
21.00 น. จากนั้นเดินทางกลับที่พัก (โฮมสเตย์) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง: เรียนรู้พิพิธภัณฑ์มีชีวิต – ตามรอยหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ (เช้า, เที่ยง, เย็น)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โฮมสเตย์ หลังจากนั้น …ตัวแทนชุมชน

 • ชมโบราณสถาน โบราณวัตถุ เช่น ศาลาไม้เก่าแก่ ที่ทรงคุณค่า
 • เยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้พิพิธภัณฑ์มีชีวิต โดยครูสายัณห์ ชลสาคร
 • ชมเรือโบราณคลองแดน และสัมผัสบรรยากาศของบ้านร้อยปี บ้านยายเลียบ บ้านยายออง ร้านศรีสุขโอสถ เรียนรู้การดูแลรักษาบ้านโบราณ
รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิ่นโต เป็นอาหารท้องถิ่นที่หลากหลายจากการร่วมกันทำหลายชุมชน แล้วใส่ปิ่นโตมารวมกัน หลังจากนั้นเก็บสัมภาระ เดินทางสู่ ชุมชนสทิงพระ เส้นทางตามรอยหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด “ไหว้พระเก่าเล่าอดีตสร้างบุญเสริมบารมี” กับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มงคลแห่งชีวิต ณ วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) วัดโบราณสมัยอยุธยาตอนต้น หลวงปู่ทวดเป็นผู้บูรณปฏิสังขรณ์เสริมมงคลต่อชีวิต “ประสบความสำเร็จในชีวิตและเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน”
ก่อนเดินทางสู่ ศูนย์การเรียนรู้วิถีโหนด นา เล ต. ท่าหิน อ. สทิงพระ จ. สงขลา ประธานศูนย์ฯ รอต้อนรับ และนำสัมภาระไปเก็บ ณ โฮมสเตย์
เย็น เดินเล่นชมบรรยากาศรอบ ๆ หมู่บ้าน รับประทานอาหารเย็น พื้นบ้าน แกงหัวโหนด ยำยุมตาล ลูกตาลน้ำกะทิสด พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม: ตามรอยหลวงปู่ทวด – วิถีโหนดนาเลท่าหิน (เช้า, เที่ยง, เย็น)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โฮมสเตย์ หลังจากนั้นเดินทางโดยมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง

 • สักการะสถูปที่ฝังรกหลวงปู่ทวด ณ วัดต้นเลียบ วัดต้นเลียบสถานที่ฝังรกของหลวงปู่ทวดเสริมมงคลต่อชีวิต “ชีวิตมีรากฐานมั่นคง”
 • สักการะสถูปสมภารจวง หลวงพ่อยิ้ม และอุโบสถหลวงปู่ทวดบวชเณร ณ วัดดีหลวง  สถานที่ศึกษาเล่าเรียนของหลวงปู่ทวดในวัยเยาว์เสริมมงคลต่อชีวิต “มีความเฉลียวฉลาดรอบรู้และประสบความสำเร็จทางการศึกษา”

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดบ้านสวนจันทน์

 • เช็กอิน ณ ถนนทิวตาลสะพานทางตาล ณ จุดเรียนรู้วิถีชีวิตบ้านเกิดหลวงปู่ทวด
 • ถ้ำเขาคูหา – ตระพังพระ ถ้ำขุดโบราณ 1,200 ปี เสริมมงคลต่อชีวิต “ชีวิตและครอบครัวมีความสุขอุดมสมบูรณ์” หลังจากนั้น …
15.00 น. เรียนรู้วิถี “โหนด” : ชมการปีนต้นตาลโตนด นำน้ำตาลโตนดสดมาทำน้ำตาลโตนดผง และน้ำตาลโตนดแว่น
เย็น เตรียมอาหารเย็นและรับประทานร่วมกันกับเจ้าของบ้าน ณ โฮมสเตย์ พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่: วิถี “โหนด” (ต่อ) (เช้า, เที่ยง, เย็น)
เช้า เตรียมอาหารเช้าและรับประทานร่วมกัน ณ โฮมสเตย์
09.00 น. เรียนรู้วิถี “โหนด” (ต่อ) : ทดลองการเฉาะตาล การทำสบู่ การจักสาน การทำขนมพื้นบ้าน (ขนมตาล ขนมพิมพ์ ขนมจาก)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย เรียนรู้วิถีนา : อธิบายวิธีทำนา สาธิตการตำข้าว สีข้าว นวดข้าว และเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงแก๊สชีวภาพ
เย็น เจ้าบ้านช่วยเตรียมอาหารเย็นและปรุงร่วมกัน หลังจากนั้นนั่งเรือออกไปเรียนรู้ วิถีเล : วางอวนหาปลา
ดึก นอนเฝ้าอวน ณ ยอ หรือ เดินทางกลับสู่โฮมสเตย์
วันที่ห้า: เรียนรู้วิถี “เล” (ต่อ) (เช้า, เที่ยง, เย็น)
เช้า เตรียมอาหารและรับประทาน ณ โฮมสเตย์ ก่อนนั่งเรือออกไปเรียนรู้ วิถี เล (ต่อ) : การกู้อวน การยกไซกุ้งหัวมัน ปลามิหลัง ปลาช่อน เป็นต้น การครอบเทียวแม่กุ้ง และแวะชมบรรยากาศลุ่มน้ำริมทะเลสาบสงขลา ชมฝูงนก ฝูงควาย ออกหากินตามธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน (กล่อง/ปิกนิก) ณ เกาะบรรทม เกาะเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเกาะนางคำ
บ่าย เดินทางกลับสู่ที่พัก ณ โฮมสเตย์
เย็น เตรียมอาหารเย็นและรับประทาน ณ โฮมสเตย์  พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่หก: ตลาดเช้า – ย่านเมืองเก่าสงขลา บ่อยาง ” (เช้า, เที่ยง, เย็น)
เช้า เดินตลาดเช้า ชมบรรยากาศตลาดท้องถิ่น ช้อปชิม อาหารเช้าและขนมพื้นบ้าน เก็บสัมภาระ เดินทางสู่ เมืองสงขลา ใช้เวลาเดินทาง … ชั่วโมง
สาย เดินทางถึงเมืองสงขลา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลา นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ มหาเจดีย์เขาตังกวน
12.00 น. รับประทานอาหารทะเล ณ ร้านอาหารซีฟู้ด เดินเล่นหย่อนใจบริเวณหาดสมิหลา
13.30 น. ขึ้นรถรางชมเมือง ณ จุดนัดพบพิพิธภัณฑ์ธำมะรงค์ เพื่อเดินทางสู่ย่านเมืองเก่า ถนนนครใน ถนนนางงาม ซึ่งเป็นย่านชาวจีนโบราณที่ทำการค้าขายยุคที่สงขลาเป็นเมืองท่าที่เจริญรุ่งเรือง ศาลหลักเมือง หาดชลาทัศน์ ชมประติมากรรมหางพญานาค ประติมากรรม 14 ชิ้นงาน สะดือพญานาค และประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำ ณ สวนสองทะเล
15.00 น. เดินทางสู่เขาน้อย ชมทิวทัศน์ของเมืองสงขลา เขาน้อยอยู่ใกล้กับแหลมสมิหลา มีถนนลาดยางขึ้นสู่ยอดเขา
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น หลังจากนั้นเดินทางเข้าพัก บริเวณเมืองเก่า ณ โรงแรมเลคอินน์
วันที่เจ็ด: ย่านเมืองเก่าสงขลา บ่อยาง (ต่อ) (เช้า, เที่ยง)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก ก่อนเช็กเอาต์ เดินทางสู่ โรงสีแดง เพราะทาด้วยสีแดงทั้งหลัง  (โรงสีข้าวโบราณ ที่ชาวสงขลาเดิมเรียกกันในนาม หับ โห้หิ้น) เคยใช้เป็นโรงสีข้าวรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา นอกจากจะสีข้าวสารให้กับชุมชนสงขลาแล้วยังส่งไปขายให้กับเมืองอีโป รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย ฟังเรื่องราวของสงขลาแต่แรก ซึ่งได้มีการบันทึกไว้ว่า “สงขลาเมืองสร้างชาติ”

 • ชมศิลปะฝาผนังย่านเมืองเก่า ที่ถูกสรรค์สร้างขึ้นมาอย่างสวยงาม แสดงให้ทราบถึงเรื่องราวความเป็นวิถีชีวิตของชุมชนสงขลาดั้งเดิม ย่านถนนนครนอก ถนนนครใน ถนนนางงาม ซึ่งเป็นย่านชาวจีนโบราณที่ทำการค้าขายยุคที่สงขลาเป็นเมืองท่าที่เจริญรุ่งเรือง ชมบ้านเรือนที่บ่งบอกถึงสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมผสมสถาปัตยกรรมตะวันตก แบบชิโนยูโรเปียน ซึ่งมีความแตกต่างจากบ้านเรือแบบชิโนโปรตุกีสของภูเก็ต
 • ชมบ้านนครใน บ้านเก่าโบราณที่ปรับแต่งให้ทันสมัยแต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์และกลิ่นอายของจีนโบราณ
 • วัดกลาง ศาลหลักเมือง และมัสยิดบ้านบน (สถานที่ที่บ่งบอกถึงการอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรม ไทยพุทธ ไทยมุสลิม และไทยเชื้อสายจีน)

รับประทานอาหารกลางวัน บริเวณย่านเมืองเก่า หลังจากนั้นออกเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการฤดูกาลและระดับน้ำทะเล

อัตราค่าบริการ

จำนวนนักเดินทาง 1 ท่าน 2-3 ท่าน 4-5 ท่าน 6-7 ท่าน 8-10 ท่าน 40-50 ท่าน
อัตราค่าบริการต่อท่าน (บาท) 27,900 17,900 12,900 12,500 10,900 10,500

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ค่ารถตลอดโปรแกรม
 • ค่าที่พัก 6 คืน
 • อาหาร 18 มื้อ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมและค่ากิจกรรมต่าง ๆ
 • ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1 ล้านบาท พร้อมค่ารักษาพยาบาล

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าทิป ตามแต่การบริการ
 • อาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

หมายเหตุ

 • ถ้าเดินทางมาถึงวันพุธหรือวันศุกร์ จะได้ประสบการณ์การเดินตลาดเช้า ชมบรรยากาศตลาดท้องถิ่น ช้อปชิม ขนมพื้นบ้านตอนเช้าวันพฤหัสบดีหรือวันเสาร์ ตามลำดับ

ฤดูกาล/ช่วงเวลาในการท่องเที่ยว ได้ทุกฤดูกาล

อาหารในชุมชน
SK-อาหารสงขลา1
SK-อาหารสงขลา2
SK-อาหารสงขลา4
SK-อาหารสงขลา3
ยำหัวโหนด-สงขลา1
 • ยำหัวโหนด
 • ผัดเผ็ดปลามิหลัง (ปลาดุกทะเล)
 • ปลาแห้งแดดเดียว
 • ต้มส้มน้ำส้มโตนดปลา
สินค้าในชุมชน
สินค้านาเล1
สินค้านาเล2
สินค้านาเล3
 • น้ำตาลโตนดผง
 • สบู่ตาลโตนด สบู่น้ำนมข้าว สบู่สาหร่าย
 • โลชั่นตาลโตนด
 • สบู่เหลวตาลโตนด มาร์กสาหร่าย สครับข้าว
โฮมสเตย์ชุมชน
โฮมสเตย์ชุมชน
ที่พักสงขลา1
ที่พักสงขลา2
ที่พักสงขลา3
บุคลากรด้านท่องเที่ยวของชุมชน
ปราชญ์ชุมชนด้านวัฒนธรรม
นายชวน-สังข์แก้ว

นายชวน สังข์แก้ว

ปราชญ์วัฒนธรรมด้านการทำตาลโตนด

นายสว่าง-อำคาพร้อม

นายสว่าง อำคาพร้อม

ปราชญ์วัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์

ปราชญ์ชุมชนด้านเจ้าของภูมิปัญญาในชุมชน
นางพูนทรัพย์-ชูแก้ว

นางพูนทรัพย์ ชูแก้ว

ปราชญ์ภูมิปัญญาด้านการทำสบู่สมุนไพร

นางพรรณี-สมสวัสดิ์

นางพรรณี สมสวัสดิ์

ปราชญ์ภูมิปัญญาด้านการทำขนมพื้นบ้าน

นางละออ-ขวัญอ่อน

นางละออ ขวัญอ่อน

ปราชญ์ภูมิปัญญาด้านการทำน้ำตาลโตนดผง, น้ำตาลโตนดแว่น

นางประหวง-ขวัญอ่อน

นางประหวง ขวัญอ่อน

ปราชญ์ภูมิปัญญาด้านจักสานใบตาล

นักสื่อความหมายในชุมชน
นางพูนทรัพย์-ชูแก้ว

นางพูนทรัพย์ ชูแก้ว

ผู้ประสานงานการรับจองกิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชน

Photo/VDO Gallery
ปกGalleryชุมชนโหนดนาเล
ที่พักใกล้เคียงชุมชน
หาดแก้วรีสอร์ท-สงขลา

หาดแก้วรีสอร์ท สงขลา

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
สงขลาที่เที่ยว3
สงขลาที่เที่ยว1
สงขลาที่เที่ยว2
 • วัดพะโคะ
 • วัดดีหลวง
 • วัดเลียบ
 • ถ้ำคูหา
 • ตลาดน้ำคลองแดน
การเดินทางไปชุมชน

จากสงขลา เดินทางไปที่ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จะเจอสี่แยกไฟแดงวัดบ่อแดง ให้เลี้ยวซ้าย เดินทางต่ออีก 5 กม. จะเจอสี่แยกท่าหินให้เลี้ยวขวา เข้าไป 200 เมตร จะเจอป้ายศูนย์การเรียนรู้วิถีโหนด-นา-เล อยู่ใกล้กับโรงเรียนวัดท่าหิน

ข้อมูลติดต่อชุมชน

ชื่อผู้ประสานงานด้านการท่องเที่ยวของชุมชน: นางพูนทรัพย์ ชูแก้ว
Phone: 08-1275-7156
Social media: www.facebook.com/nodenale
Address: 11/4 ม.7 ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190

ข้อมูลติดต่อบริษัททัวร์

Tour operator’s name: บริษัท สตูล ซี.พี.เอส. แทรเวล จำกัด
Address: 529/1 ม.1 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล 91140
E-Mail: [email protected]
Phone: 0-7472-5459 / 063-563-2895 / 090-289-6245
Fax: 0-7472-5459 / 0-7478-3181
Social media: www.facebook.com/satuncpstravel

[cmb_footer-logo …]content[/cmb_footer-logo]